Privacy document


Praktijk Vitae Vitaal

Privacy t.a.v. de behandeling

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over uw uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent ondermeer dat ik:
-zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
-ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim):
- om andere zorgverleners te informeren, alleen op uw verzoek en met uw expliciete toestemming 
- een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan maken.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens blijven, zoals door de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. Daarentegen kunt u, als cliënt, mij schriftelijk verzoeken uw dossier te vernietigen. In artikel 455 van de WGBO staat letterlijk: De hulpverlener vernietigt de door hem bewaarde bescheiden, bedoeld in artikel 454, binnen drie maanden na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt.


Privacy op de zorgfaktuur

Op de zorgfaktuur die u ontvangt staan de gegevens die door uw zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats; uw geboortedatum; de datum van de behandeling; een korte omschrijving van de behandeling zoals bijvoorbeeld natuurgeneeskunde of acupunctuur; de kosten van de behandeling.

Privacy op de website

De internetverbinding van mijn website is beveiligd met SSL. Zo ook het contactformulier zoals op mijn website is vermeld. https://www.vitaevitaal.nl/contactformulier 

Privacy op de computer

Al uw privacygevoelige informatie is op mijn computer beschermd met wachtwoorden.
 

Powered by webXpress